ENTREVISTA A URBANO MANEIRO (e IV)

 ENTREVISTA A URBANO MANEIRO (e IV)

O material que publicamos a continuación é un resumo dunha longa entrevista realizada por iniciativa da “Comisión Memoria do 72”, da que formamos parte máis dunha ducia de persoas.
Esta entrevista ten varias partes, das que estractamos resumidas 9 cuestións ou perguntas que me pareceron máis importantes (1).
Urbano Maneiro Martínez “Louro" foi durante anos, desde 1967/68, secretario de propaganda e responsábel do seu aparato, como se acredita aquí e como afirman camaradas que estiveron na dirección do PC neses anos, así como a documentación existente. (2)
A finais de 1972, algúns dos militantes da dirección local en Vigo deixan esas tarefas, como consecuencia do golpe represivo que veu a continuación da folga xeral de setembro, e prodúcese unha reestruturación organizativa, na que Urbano Maneiro é nomeado Secretario Local do PCG de Vigo, pasando a responsabilizarse do mesmo.
1. O teu trabalho era no partido ou nas comisións obreiras?
- No partido, era desde o partido onde de facía o traballo de dirección e tamén o da propaganda. Había unha concepción leninista da organización e entedíamos o sindicalismo como “correa de transmisión do Partido” (3) que se exercía de xeito natural na práctica cotiá, de tal maneira que os dirixentes obreiros non eran unicamente das comisións obreiras (ilegais) eran tamén do Partido e iso non exclúe que naquel movemento obreiro e sindical non existiran “distintas sensibilidades”, porén os homes e mulleres que daquela estaban á frente da luta obreira (até o ano 72), nas comisións, nos centros de trabalho e nas fábricas eran practicamente todos MILITANTES do partido: Benavides, Andrade, Bacariza, Xaniño, etc.
Foi aparecendo despois, a partir dunha altura determinada, despois do 72, o concepto dun sindicalismo concibido como “democrático” que en realidade caiu nun xeito de oportunismo e linha burocrática, con unha tendencia cara a “burocracia sindical” que partía do enganosa idea de que un sindicato para ser democrático non tinha que ser “dependente” do partido. Foi aquí cando se rompeu co concepto leninista do principio de correa de transmisión do Partido e sindicato.
Sobre isto debatin muito daquela, na organización, que aproveitou aquel momento para comenzar a “desglosar”/desvincular o partido do movemento obreiro. Tamén sobre este tema discutín con Carlos Barros que daquela suplantara a Carlos Núñez e a partir de 1974 foi cando o partido, que xa empezara a cuestionar tamén o mesmo principio do centralismo democrático, deixou de dar orientacións políticas e deixou tamén sen rumo o movemento obreiro, acelerándose a descomposición do Partido Comunista.
2. A túa relación con Napo, Mara, Hierro, Abelardo Collazo (grupo que constituiu OO)?
- Recordo que eles distanciánranse, non había posibilidade de conciliar posicións, era visto que intuían a deriva oportunista e reformista que ía ter o PCE e o PCG... Abelardo Collazo veu a visitarme para que lle explicara como se confeccionaban os clichés, proporcionarlle información sobre temas de propaganda, cousa á que accedín. Expliqueille, conversamos, pero non foi posíbel porque, claro...
3. A túa misión dentro do Aparato de Propaganda cal era?
- A minha misión no aparato de propaganda era redactar as octavelas, os camaradas reuniámonos no Comité Local, debatiamos, cada un exponhía as súas ideas ou pontos de vista...e a partir daí eu facía unha síntese do que se falaba na reunión e do que se comentaba na rúa, redactaba e confeccionaba a octavela, facía o cliché (mudei dúas veces de máquina de escribir, antes tinha unha Rémington, despois comprei unha Olivetti para evitar tamén que a policía detectara todo isto..). A propaganda neste tempo, incluído o ano 72 e mesmo un pouco despois do 72, o 90% das octavelas do Partido e das comisións obreiras, facíaa eu, chamánbanme o “octavillero” do Partido (sorrí..).
4. Lembras se houvo algún momento no que se levou ás asembleas ou discutiu o levantamento da folga?
- Si, houvo unha reunión do Comité Local do PCG. Había unha efervescencia, un ambiente propicio de luta que levou a consciencia de non reivindicar só económicamente, un salto cualitativo que colocaba xa reivindicacións de orde político que comenzaban a ter prioridade sobre as de tipo económico, entón, claro, nesa reunión que tivemos para ver que facer ante esta situación e dado que tinhamos información de que vinhan dúas dotacións policiais, de grises desde Valladolid cara a Vigo, a cuestión era nesa altura o que facer?. Se convocar á Folga Xeral ou non convocar..., entón nese momento a maior parte votou a favor de sacar aos trabalhadores á rúa, e antes de que chegaran os grises, mentres dous camaradas votaron en contra de convocar.
Non se volveu a plantear, pero notouse certa parálise..C. Núñez foise para Francia..., outro (Bv) veu a falar comigo pra dicirme “que ia facer unha casa ”, T. D. dixo que quería ir ao mar ou algo así...Houvo unha especie de “souflé” que que nos fixo baixar un pouco. Logo houvo que empezar a recomponher todo isto.., pero era claro que as condicións eran favorábeis para lutar e avanzar, e para provocar unha situación propícia para a ruptura democrática, e que non había outra saída, mesmo até porqué ante o proceso da unión europea do 70 se estaba configurando un marco de países integrados e até sectores do réxime sentían necesidade de saír daquela autarquía para “liberalizar a economía”.. e as principais forzas interesadas nisto eran precisamente sectores capitalistas do sistema franquista que xogaron precisamente un importante papel cando Carrillo se comprometeu a non tocar a monarquía nin a cuestionar a coronación de Juán Carlos, sempre e cando fose reconhecido o PCE.
Agora, o que está por ver é aquilo que nos falaban aos militantes, de que había “ruído de sables”, que había posibilidades de golpe...se segíamos na linha rupturista (“creba democrática”) e o que está clarísimo é que iso todo era un bulo para intimidar á militancia e empezar a descomponher o partido, porque non se sáe da autarquía nin se entraba no pretendido liberalismo económico se non hai unha apertura ás liberdades democráticas, e iso é o que se esperaba, tanto en Bonn como en Washington, que xogaron o seu papel.
Un golpe de estado estaba condenado ao fracaso naquel contexto dunha Europa que se abría ao liberalismo económico, iso está clarísimo, pero aquel oportunismo político... porque claro, a dirección do partido tamén se exercía desde fóra...e os seus componhentes tamén tinhan os seus anos e se cadra ao prolongar un pouco máis iso perdían a súa oportunidade de "incorporarse á política” do estado..
5. O aparato de propaganda do Partido editaba tamén propaganga para as comisións ou só editaban material do partido. E lembras se o aparato de propaganda en setembro do 72 funcionou “a cen”, digamos?
- Si, claro, a propaganda era toda feita tamén para comisións obreiras. E era toda feita/redactada por min, e si, era iso precisamente, o aparato de propaganga, o que máis buscaba a Brigada Político Social da policía, pero estaba ben montado e non tiveron xeito de chegar a nós, non sendo a "Ferreiro", alá comprando tinta na Coruña...
6. Lembras o dia que remata a folga, se tes conhecemento dalgunha octavela chamando ao trabalho, ou non foi así?
- Non, eu non me lembro diso, non tenho constancia diso..houvo máis ben un proceso de incorporación ao trabalho, pero non se sacou ningunha octavela.
7. E como membro do aparato de propaganda do que eras responsábel, eras tamén membro da dirección do partido?
- Si, estaba, si, e cando veu o golpe represivo Carlos Núñez foise para Francia, as súas razóns tería, e aquí pois ficou C. Barros...e C. Barros colocoume a min unha cuestión en certo momento: propúxome que eu pasara a ocuparme do Comité Provincial de Pontevedra do PCG, mentres el ficaba á frente do Comité Local do partido en Vigo. Ante esa proposición convoquei unha xuntanza de membros da dirección, incluso do Comité Central do PCG aquí en Vigo e Carlos Barros foi amonestado, pasando á base do partido por un periodo determinado e eu fiquei (era finais do 72) como Secretario (responsábel) do Partido, na ausencia de Carlos Núñez.
8. Pasados todos estes anos, como avalías a folga xeral de setembro do 72?. Foi positivo?, Foi negativo?, Durou demasiado?. Durou o que tinha que durar?
- Eu penso que foi positiva e que foi o que se di un proceso revolucionario. E eu entendo por proceso revolucionario cando a c
onsciencia política e a sensibilidade dos trabalhadores, cando o movemento se funde coa teoría, coa dirección que o partido lhe imprimía, cando se dá esa ensamblaxe, que é aí cando se crea un movemento revolucionario. E tivo un carácter de proceso revolucionario, iso é incuestionábel, ese era o caminho que se tinha que haber seguido en todo o estado e non cando se facían os discursos como os de Camacho posteriormente, cando o problema de Sagunto, en que dicía: “soluciones concretas a problemas concretos” e eu dicíalhe a moitos camaradas: pero, se todo o estado é un Sagunto!.
Xa se chegara a un oportunismo en que xa o partido aparece desvinculado de Comisións obreiras, do movemento obreiro...(Oportunismo) porque as comisións obreiras para ser un sindicato democrático non ten que renunciar ao princípio de trabalhar co partido nin a desvincularse da estrutura de cadros dirixentes do mesmo, pois esas comisións que levaran o peso da luta na clandestinidade eran tamén correa de transmisión do partido, non estaban estructuradas á marxe del.
Era así como se exercía a dirección sobre o movemento obreiro, que foi o que determinou o proceso revolucionario, que posteriormente non puido facerse pola incomprensión disto, e a proba é que non se produciu desde entón ningún feito desa natureza... iso era o que había que ter seguido.
9. Entón, para ti, houvo un fracaso do partido ao desvincularse do movemento obreiro?.
- Si, normal !!, iso unha, e a outra das cuestións foi a chamada “Reconciliación Nacional”, a interpretación disto, pois é outro factor que xogou en contra da ruptura democrática, da que finalmente se esqueceu e desbotou, por un modelo “democrático” de arriba abaixo, cando o que había que abrir era un proceso constituinte de abaixo árriba que decidira a forma de estado, democraticamente.
Notas e contexto:

(1) A entrevista é o resultado dun trabalho realizado a finais de maio de 2012, que combinamos con Urbano Maneiro. O esquema xeral das perguntas era o que no colectivo consideramos acaído para o resto dos companheiros/as que participaron nas entrevistas.
(2) No aparato de “axit-pro” da secretaría de propaganda, o responsábel era U. Maneiro formaban parte outros dous camaradas: Antonio Figueroa, que imprimía as octavelas que redactaba e confeccionaba Urbano Maneiro.
Os clichés, unha vez confeccionados, imprimíanse na multicopista que estaba na casa de Figueroa e que chegaban alí por mediación de L. González "Ferreiro". Vale a pena situar isto claramente, ante a danza de versións confusionistas e intereseiras que uns e outros están a difundir nas publicacións que se fixeron.
- Pola info da que disponhemos (e do que falaremos noutra ocasión), outro grupo militantes colaboraban nese trabalho da difusión da propaganda, e nas máis estrictas normas de seguranza que imponhía a clandestinidade.
3. "Correa de transmisión do Partido": A frase e principio leninista de “correa de transmisión del Partido” é unha proposta práctica concreta que sempre seguiron as orgs leninistas e prácticamente todos os líderes obreiros revolucionarios asumían como natural neste tempo. Para impulsar o movemento do proletariado e propiciar a súa unidade, para aumentar a organización e consciencia de clase, todas as orgs comunistas naquela altura definían que a revolución proletaria debía dirixila o Partido e concibían que os sindicatos son instrumentos subordinados. E tanto a independencia dos sindicatos, como a súa dispersión e "pluralidade" só eran defendidos por algúns partidos socialdemocratas e reformistas.
--No ano 1972 a estructura comunista viguesa era esencialmente: C. Núñez, como secretario ou responsábel local, e formaban parte tamén desta estrutura C. Barros, Urbano Maneiro Martínez “Louro” como Responsábel de Propaganda e J. C. Abal, que durante un tempo fora resp. da mocidade ocupábase agora da relación cos sectores profesionais.
O movemento obreiro das comisións apoiábase nun grupo de importantes activistas e líderes referenciais, como Xaniño, Isidro G. Gómez Montes, “Lucho” (Caride Simón), Bacariza, Benavides, Docampo, J. Garrido, Lamigueiro..e a preeminencia do movemento das comisións obreiras era indiscutíbel, con unha sólida estrutura organizativa.
_Recomendamos a lectura das tres "entregas" anteriores a esta_
Marco Ox

URBANO MANEIRO, con nome clandestino "LOURO" É UN DOS IMPRESCINDÍBEIS. (III)

URBANO MANEIRO, con nome clandestino "LOURO" É UN DOS IMPRESCINDÍBEIS. (III)

Xa dixemos na primeira entrada que o camarada Urbano Maneiro naceu en Porto do Son, concelho no que viviu durante a súa infancia e adolescencia. Foi loxicamente nesa etapa que xurdiron as primeiras nocións de vida que irían formando os rasgos da súa personalidade. Como el mesmo nos ten dito, durante esa época en que descubriu como na súa família, tanto pola súa rama materna como pola paterna, houvo membros perseguidos, represaliados e con condenas de cárcere (anos 30, 40).

Emigra de moi novo ao Brasil, onde estivo trabalhando no sector metalúrxico, no ofício de torneiro mecánico, en São Paulo. Son feitos marcantes na súa vida e as primeiras vivencias conformaron a súa personalidade, a consciencia e o futuro compromiso de Urbano.

Compromiso inconformista contra a inxustiza, que se expresou social e políticamente nesa primeira etapa no Brasil, entrando en contacto co con colectivos sociais, co partido comunista e co mundo do trabalho organizado; el remarca a experiencia no trabalho sindical e especialmente no Centro espanhol de São Paulo, colectividade con presencia e infuencia importante do Partido. Nesta colectividade editábase un periódico chamado “Democracia Española”, no que tamén el participou na súa redacción. Paralelamente a esa actividade e ao seu trabalho, participou na xuventude comunista, tratando de formarme na teoría marxista e como comunista.

El conta: “fun bastante activo nesa década e mesmo me correspondeu dirixir algunha folga ou greve importante. Alén diso, estudei os nosos clásicos do socialismo científico e cheguei a impartir cursos de marxismo no propio Centro Español" - lembra especialmente "sobre "O Capital" de Marx..".

Do meu ponto de vista, foi sen dúvida o seu conhecimento directo das condicións reais do proletariado, a súa curiosidade intelectual e ese afán por aprender ensinando estes conhecementos, o que fixo deste camarada o "mestre ou profesor" ao que muitos anos máis tarde se refirirían algúns destacados activistas do movemento obreiro vigués.

Cando lhe perguntamos En que momento considerou oportuno voltar desa emigración, responde sen duvidar que: “foi cando o asasinato por parte do franquismo do camarada Julián Grimau (refírese ao dirixente comunista detido en novembro de 1962 e asasinado en abril do ano 63).

"Eu aínda estaba alí e despois deste feito brutal e arrepiante que mobilizou o mundo enteiro contra Franco, lembro especialmente un acto daquela Campanha de denuncia e solidariedade en São Paulo, había que nomear a alguén para que dese un discurso nun acto organizado no Centro Español e propuxéronme a min -aínda hai xente aí que pode confirmar isto- e falei como militante da xuventude comunista con bastante éxito, pois ao remate todo o mundo se puxo en pé aplaudindo, se cadra porque foi un discurso revolucionario no que chamaba ao combate contra o franquismo e non unicamente por vías àcíficas, pois considerei que a luta armada podería ser tamén a alternativa. Foi a partir daí, que o "efecto Grimau" significou pra min e pra muitos tamén, un efecto chamada ao retorno desa emigración que se tinha formado políticamente no exterior para retornar e continuar a luta que presisamente Julián Grimau seguira porque el, que dera a súa vida organizando o partido e a resistencia contra a tiranía no interior do estado franquista, tamén combatira desde fora.”

(...) Volvín ao Estado Espanhol entrando polo país basco no ano seguinte, 1964, sendo xa militante do Partido e tomando contacto con Santos, un responsábel do EPK (PC en Euskadi) en Pasajes de San Pedro – Trintxerpe-. Nesa minha andaina de luta política por Euskadi cheguei a ter contactos con cuadros dirixentes de ETA”.

- Despois duns tres anos volveu para Vigo, onde ao chegar tomou contacto co P., en primeiro lugar con Carlos Núñez, nese momento responsábel do partido na cidade, pasando a militar na organización, asumindo case de inmediato a responsabilidade de propaganda e do seu aparato. Unha responsabilidade e actividade (sempre se considerou a de máis risco) na que estivo perto de 7 anos-.

CONTEXTO E PERÍODO NO QUE CHEGA URBANO MANEIRO A VIGO:
A finais da década dos 50 e os 2 primeiros anos da década dos 60, o partido comunista, asediado pola constante persecución policial e o réxime de terror franquista pasaba por unha situación de manifesta incapacidade para desenvolverse e levantar cabeza da precariedade e parálise na que estaba, incapacidade da que non estaban exentas certas concepcións e rixideces militantes no propio partido, a “desconfianza e o secretismo presidían as relacións, unha situación explicable pola permantere persecución policial que explicaba En parte os grandes atrancos que había para o despegue organizativo e mesmo, as caídas”.

Foi a partir de comezos de 1963 que se comenzou a albiscar a saída, con perspectivas para erguer o partido, e se constitúiu un Comité en Vigo con José Fernández “Ramón”*, proprietário dun talher mecánico, como responsábel político; José García Puente, trabalhador da construcción, como responsábel de organización e ademáis, con Francisco Abalo Nieto e Ventura Areal Navarro como secretarios sindicais ou de movemento obreiro. (Dato tirado do libro Historia do PCE en Galicia,de V. Santidrián (Edicións do Castro).

-Naquel tempo a responsabilidade do partido na cidade olívica e comarca parecía alternar entre Carlos Núñez e Pepe Fernández-.

-Pouco despois da primavera de 1963 foi detido pola BPS (e maltratado brutalmente durante 15 dias) Pepe Fernández “Ramón”, curiosamente como consecuencia das accións da campanha de solidariedade co dirixente comunista Julian Grimau, do que falamos máis arriba, (accións que se demostraron muito eficaces e espectaculares no campo da axitación propagandística).

- Tres ou catro anos despois o Comité de Vigo volveu resentirse por unha nova detención/caída de Carlos Núñez, o que obrigou a reestructurar este comité, onde se nomeou a Manuel Rodríguez González como responsábel político.

Da tarefa de organización foron responsabilizados Pepe Fernández “Ramón” e Pena; de M. Obreiro e Sindical, Arturo; como responsable de xuventude foi promovido Andrade, de Barreras; do traballo da Muller, Pilar García* e do traballo de propaganda (axit-prop) o camarada do que falamos aquí, o “recén chegado” do Brasil e Euskadi URBANO MANEIRO.

- As cousas seguiron a melhorar, polo empenho, firmeza, visión organizativa e clarividencia destes camaradas, e tamén comenzaron a mudar significativamente na área de Axit-Prop (Axitación e Propaganda)*: miles de pasquíns (octavelas) de movemento clandestino das comisións obreiras impulsadas polos comunistas, ou o periódico do partido eran introducidas en todas as fábricas e chegaban a todos os recunchos da cidade.

- Un trabalho que se intensificou nos tres últimos anos da década dos 60 e que explodiu especialmente no ano 72, en que as reivindicacións obreiras chegaban case a diario en forma de propaganda masiva coas convocatórias e novas informativas obreiras que se difundían en centos de miles (máis de 600.000 calculou o camarada Antônio Figueroa* un dos membros do aparato de propaganda, que tinha a multicopista na súa casa de Beade).

- A Urbano Maneiro, como responsábel da área de propaganda (Axit-Pro) e como autor da redacción da imensa maioría desas proclamas e octavelas, antes, durante e despois do ano 1972, debeuse grande parte deste trabalho.

- Conhecín a estes camaradas e outros que non se mencionan nesta publicación, algúns sínda viven, e tenho o orgulho de que estas persoas que aparecem marcadas con (*) se incorporaran activamente ao proceso de de reorganización e unidade comunista no PC. e no PCPG a partir do ano 1983-84, proceso no que, por certo, estiveron tamén os outros 2 militantes que que facían parte do aparato de propaganda.

Vou rematando, e como isto se está alongando excesivamente, proponho rematar está 'III entrega' e continuar nestes próximos dias con algunhas pasaxes importantes dunha longa entrevista que lhe fixemos.
X. Collazo Castro.

"Subversão político-ideológica: guerra de quarta geração". [por Antonio L. Mata Salas]

 "Subversão político-ideológica: guerra de quarta geração"


A subversão político-ideológica é a forma como os Estados Unidos e seus seguidores realizam a guerra através de métodos "legais" e sofisticados. Utiliza métodos, procedimentos e meios muito diferentes, os mais sutis e elaborados, onde tudo se destina a confundir pessoas e a formar imagens ilusórias e critérios distorcidos. Existem centros especializados de pesquisa no estudo de processos de informação para revelar recursos ocultos que possibilitam aumentar a efetividade das mensagens transmitidas. 

A CIA e a USAID desempenham um papel importante neste trabalho e em coordenação com os centros ideológicos estabelecidos em fundações, universidades, centros especializados dedicados a estudos sociais e políticos; bem como na inteligência do Departamento de Estado. 

É neste contexto que o conceito da chamada Guerra de Quarta Geração (4GW) começou a ser discutido há vários anos, que é um termo usado por analistas militares e estrategistas para descrever a última fase da guerra na era de tecnologia, informática e comunicações globais para fins subversivos. Em um artigo do pesquisador e especialista em inteligência estratégica Manuel Freytas, os conteúdos do 4GW são amplamente descritos e apontam que a primeira conceituação foi apresentada por William Lind e quatro oficiais do Exército e do Corpo de Infantaria da Marinha dos Estados Unidos, em um documento de 1989 intitulado: "O rosto mutante da guerra: para a quarta geração".

Posteriormente, o conceito foi associado à "Guerra assimétrica" e à "Guerra contra o terrorismo". Em relação à evolução dos períodos da guerra até a quarta geração, especialistas no assunto coincidem mais ou menos em descrevê-los assim: 

A guerra de primeira geração corresponde aos confrontos com táticas de linhas e colunas. Começa com o aparecimento de armas de fogo e atinge sua máxima expressão nas guerras napoleônicas com o confronto entre massas de homens. 

A segunda geração começa com o advento da Revolução Industrial e a disponibilidade no campo de batalha de meios capazes de deslocar grandes massas de pessoas e desencadear poderosos fogos de artilharia. O confronto do poder contra o poder e o uso de grandes recursos é a característica essencial dessa geração. A Primeira Guerra Mundial é o exemplo paradigmático. 

A guerra de terceira geração foi desenvolvida pelo exército alemão no conflito mundial de 1939-1945 e é comumente conhecida como "blitzkrieg" (Blitzkrieg). Não é baseado em poder de fogo, mas em velocidade e surpresa: caracteriza-se por neutralizar o poder do inimigo ao detectar flancos fracos para cancelar sua capacidade operacional, sem destruí-los fisicamente. Esse estágio é identificado com o uso de táticas psicológicas de guerra e infiltração na parte traseira do inimigo durante a Segunda Guerra Mundial. 

Atualmente, a espinha dorsal da guerra da quarta geração é enquadrada no conceito de "guerra psicológica", ou "guerra sem rifles", que é o uso planejado de propaganda e ação psicológica visando dirigir o comportamento, na busca por objetivos de controle social, político ou militar, sem recorrer ao uso de armas. Os exércitos militares são substituídos por grupos operacionais descentralizados, especialistas em insurgência e contra insurgência e especialistas em comunicação e psicologia em massa. O desenvolvimento tecnológico e informático da era das comunicações, a globalização da mensagem e as capacidades para influenciar a opinião pública mundial transformarão as operações da ação da mídia psicológica na arma estratégica dominante do 4GW. 

Como na guerra militar, um plano de guerra psicológica destina-se a: aniquilar, controlar ou assimilar o inimigo. A guerra militar e suas técnicas são reavaliadas nos métodos científicos de controle social e se tornam uma estratégia eficiente de dominação sem o uso de armas. Em resumo: 

- Eles não manipulam a consciência, mas os seus medos e desejos inconscientes. Todos os dias, durante as 24 horas, há um exército invisível que aponta para a sua cabeça: não usa tanques, aviões ou submarinos, mas informações direcionadas e manipuladas por meio de imagens. 

- Os inimigos psicológicos não querem que você pense, mas que você consuma informações: notícias, manchetes, imagens, que excitam seus sentidos e sua curiosidade, sem conexão uns com os outros. 

- Quando sua mente está fragmentada com manchetes desconectadas, pare de analisar (o que e por que de cada informação) e se torna um consumidor de ordens psicológicas direcionadas através de slogans. 

 - as manchetes e as imagens são os mísseis de última geração que as grandes cadeias de mídia disparam com precisão devastadora em seu cérebro transformado em teatro de operações da Guerra da Quarta Geração. 

 - Quando você consome a imprensa internacional sem analisar o que e o porquê, os interesses do poder imperial que se movem para trás de todas as notícias ou informações jornalísticas, estão consumando uma guerra de quarta geração.

Antonio L. Mata Salas 

[publicado no site web de NOVA CULTURA]

*GALIZA CONTRA O BLOQUEO A CUBA* NA CORUNHA, sábado 29 de outubro

GALIZA CONTRA O BLOQUEO A CUBA

NA CORUNHA, sábado 29 de outubro.
Os vindeiros 2 e 3 de novembro, a República de Cuba someterá a votación na Asemblea Xeral da ONU, por 30ª vez, a resolución “Necesidade de ponher fin ao Bloqueo Económico, Comercial e Financeiro imposto polos Estados Unidos de América contra Cuba”.
 
Nós apelamos ao Povo Galego a apoiar e participar en todas as accións solidarias e contra o bloqueo a Cuba, así como tamén esixir que o goberno espanhol apoie na ONU a resolución que presentará a Delegación de Cuba. 
 
No concreto, apoiamos esta mobilización convocada pola Asociación de Amizade Galego-Cubana "Francisco Villamil" que vai ser o sábado 29 de outubro ás 12:00 h, diante da "Subdelegación" do Governo, na Avenida da Mariña, 23.
 
#Cuba Socialista ten dereito a viver!.
O bloqueo é un crime!
O noso mundo sería melhor sen bloqueo a Cuba!.
Avante a nosa solidariedade!
 

URBANO MANEIRO MARTÍNEZ "LOURO" (II). Memorias do 72 e da clase obreira galega.
URBANO MANEIRO MARTÍNEZ "LOURO" (II)
Memoria do 72 e da clase obreira galega.
[O primeiro capítulo foi publicado nesta r.s o pasado 9 de Outubro]
 
Como dixen nalgún comentario anterior, resumir ou sintetizar as aportacións de URBANO MANEIRO MARTÍNEZ ou a dos seus camaradas ben merecen pararse un pouco máis que no caso da xeneralidade daquela canteira militante dos anos 60 e 70. 
 
E non é doado, por varios motivos:
- pola distancia imposta polo tempo que pasou daquilo (máis de medio século).
- polas distintas visións ou responsabilidades que uns e outros/unhas e outras tiveron na clandestinidade e mesmo polas distintas militancias que tiveron uns e outros.
- Mais tamén pola opacidade dun certo relato oficial que chegou até nós... un relato, digámolo claramente, condicionado polo subxectivismo intereseiro e por unha ocultación coa que se pretendeu condenar aos díscolos.
 
É por iso que os companheiros/as da Comisión Memoria do 72*, constituída hai 10 anos (con motivo do 40 aniversario do 72) consideramos transcendente a testemunha directa frente á versión dos que os condenaron ao ostracismo. 
 
A nosa investigación recolhida en muitas horas de vídeo e arquivo sonoro, recolhe por volta dunha ducia de testemunhas daqueles e daquelas que mantiveron a cabeza ergueita do seu compromiso honesto, a coraxe e a actitude inequivocamente integradora naquel trance histórico, a daqueles que non avalaron determinada linha seguida a partir de desenhos pactictas e “reconciliadores” que se impulsaban desde París e Madrid. 
 
É a testemunha dunha parte dos que pagaron un prezo por non torcer nin trocar principios pola conciliación dominante dos que aínda hoxe tentan vendernos como bondade da transacción.
URBANO MANEIRO foi e é un deses homes: preciso e indepente nas súas análises, clarividente, disciplinado e organizado, fiel cos camaradas e nos principios leninistas, que se mantivo firme ante a ditadura e que non se deixou utilizar polos que pretendían outros obxectivos co macuto da chamada formulación da “Reconciliación Nacional” que nunca aceptou, como ben me/nos dixo en máis dunha ocasión (ver capítulo anterior).
 
- Ver estas outras afirmacións súas:
“Finalmente Carrillo renunciou á “ruptura democrática”, aceptando na Xefatura do Estado ao Borbón designado polas Cortes Franquistas e o Partido, no que manda o carrillismo abandona na práctica principios organizativos e ideolóxicos importantes, a ruptura democrática, o direito de autodeterminación e o estado plurinacional, e é a partir daí que se descompón, ponhendo en evidencia o oportunismo de muitos dos seus dirixentes. Nos “resíduos” do que foi un grande Partido prevaleceu o carrillismo, do que foron copia ou exemplos outros secretarios xerais, mesmo o propio Julio Anguita, antes do seu xiro de 180 graos e que eu comparto”.
 
- Canto á súa praxe, vai isto outro:
“Cando voltei do Brasil e Euskadi, ingresei no Partido en Vigo (1967/68), Carlos Nuñez era o secretario xeral. En pouco tempo asumin a responsabilidade do aparato de propaganda.
"O 90% das octavelas eran feitas (redactadas) por min, sempre discutidas polos membros do Comité do Partido e tamén sempre escoitando a voz e inquedanzas dos trabalhadores. “L. Ferreiro” levavaas a Beade (casa do camarada Figueroa, onde estaba a multicopista clandestina) e aos buzons dos camaradas para facelas chegar os comités das empresas de Vigo. CCOO era a correa de transmisión del PC".
"Tamen recibía en clave a correspondencia do Partido Comunista de España que nos mandaban desde Francia; vinhan a nome de Carlos Nuñez. Despois dun tempo a correspondencia ven a nome de Carlos Barros e é cando Carlos Nuñez se cabrea e se vai por un tempo, ficando eu como Secretario local del Partido. 
 
"Carlos Barros quería mandarme para Pontevedra, mais a votación non lhe foi favorabel e mesmo foi sancionado a sair do Comité Local e militar na base do Partido. Coa traición de Carrillo ao pactar a traición coa oligarquía decadente do franquismo, aceptando o Borbón na Jefatura del Estado e renunciando na práctica á ruptura democrática que tería que ser irrenunciábel, o partido comenza a súa crise imparábel, a desintegrarse.., cousa que tivo repercusión nas CC. OO. e claro, grande parte das persoas dirixentes (entre eles C. B e C. N) tinhan limitacions no conhecemento da ideoloxia marxista-leninista."
 
"Cando a xuventude, liderada por Abelardo Collazo, entrou en conflicto ideológico co Partido, Carlos Núñez levoume para debater as diferencias ideológicas, nunha reunión que tivo lugar no bairro de Coia -Vigo, non sendo posíbel o acordo, pois as posturas eran irreconciliabeis, máis seguín mantendo boa relación persoal con Abelardo e mesmo me pediu instruccións de como trabalhar na confección dos clichés, cousa á que accedín naturalmente".
 
Até aquí este outro modesto RESUMO en retazos do pensamento e o compromiso práctico de Urbano Maneiro Martínez, quen foi dirixente xuvenil comunista no Brasil e en Euskadi, participante nas tarefas e debates da fundación do PCG, membro e responsabel do aparato de propaganda do PCG durante anos, Responsábel Local de Vigo do PCG a partir da Folga/Greve de setembro de 1972, membro do C. Executivo do PCG.. 
 
- Algúns seguimos perguntándonos admirados: Como é posíbel que exista esta "esquencia" nas publicacións e dossiers de certos historiadores ou nos documentos publicados na actualidade polo propio partido e as CC.OO?. 
 
- Como é posíbel que algúns outros autores reduzan a súa participación naquela época histórica a tres ou catro linhas nas que o seu propio nome aparece terxiversado ou trabucado (algún sendo perfectamente conhecedor da súa figura como dirixente comunista e antifranquista) ?
* . Os que o conhecemos estamos na obriga de resgatar estas valiosas testemunhas, e é por iso que facemos. 
 
. El tamén foi e é meu/noso camarada e tivemos o privilexio de telo na dirección do noso partido, no PCPG - mediados a finais dos anos 80- xa o dixen na primeira "entrega".
 
 << Há um dito que é tam comúm como falso: o pasado pasado está, cremos. Porén o pasado non pasa nunca, se há algo que não pasa é o pasado, o pasado está sempre, somos memória de nós mesmos e dos demáis, e neste sentido somos do papel onde se escreve todo o que acontece antes de nós, somos a memoria que temos >>
[José Saramago].
 
===========
Honrar a historia e aportación dos camaradas é conhecela.
Seguiremos facéndoo coas de muitos máis, porque iso é tamén honrar a clase. No caso de Urbano e uns poucos/as máis disponhemos aínda de máis info (isto é só un resumo) e, alén disto contamos con algún ou algúns vídeos que publicaremos en canto nos sexa posíbel.
 
Continuaremos pois 
 
Xosé Collazo Castro (20.10.2022)

URBANO MANEIRO, con nome clandestino “LOURO” é un dos imprescindíbeis

Memoria do 72 e da clase obreira galega [1]. 

URBANO MANEIRO, con nome clandestino “LOURO” é un dos imprescindíbeis* 

Ocorre muitas veces que, na historia do movemento obreiro organizado, acontecen esquecementos muitas veces inexplicados e inxustificables.

Este é o caso do camarada do que falo nesta 3ª publicación sobre "o 72", aquel movemento da clase obreira insurxente xurdido da semente de clase que espalharon ducias ou centos de obreiros esclarecidos en décadas anteriores e do que renaceron raiceiras profundas e potentes en pleno fascismo na cidade de Vigo ou Ferrol a primeiro anos 60 e seguintes.

O camarada URBANO MANEIRO está incomprensíbelmente afastado ou esquecido de todas as publicacións e documentarios feitos até o presente. As únicas referencias que pode haber sobre el nos libros e dossiers redúcense algunhas linhas, 2 ou 3 e muito erradas, nalgún caso. Disto, talvez a única razón sexa, suponho (mais alén do lóxico desconhecemento dos que trabalharon sobre isto) o subxectivismo e a perspectiva subxectiva ou intereseira condicionada polas diferencias ou confrontacións ideolóxicas e prácticas que se manifestaron no pasado no seo do mesmo partido en que militaban.

URBANO MANEIRO naceu en Porto do Son, na altura en que o abrente republicano e a ascensión da luta obreira no mundo enteiro iluminaban e inspiraban potentísimos movementos emancipatorios e de clase. Para min é das persoas máis lúcidas, preparadas ou competentes que pasaron pola dirección do activismo democrático en Vigo e tamén polo comunismo organizado galego.

Nos anos 50 comenzou a trabalhar como torneiro e a militar na Xuventude Comunista e o Partido Comunista do Brasil, destacando pola súa entrega, polo estudo e polo seu liderazgo á frente dos trabalhadores da empresa na que trabalhaba, levando a iniciativa e e dirixindo mesmo unha folga ou greve xeral. Pese á súa xuventude, as súas intervencións, dotadas de notábeis capacidades de oratoria e conhecementos marxistas, tinhan a virtude de conseguir apoio inmediato, o entusiasmo e apoio dos seus companheiros, tal foi así que chegou a impartir charlas e clases de marxismo (ao Redor do Capital) no Centro Español de Rio de Janeiro.

Volve ao Estado Español desde o Brasil primeiros anos 60, como di el: “a lutar pola Revolución” incorporándose á actividade dos comunistas do EPK-PCE, en contacto organizado cos camaradas da súa máxima dirección e tivo relación con boa parte da oposición democrática basca e coa daquela nacente esquerda abertzale.

Chegou a Vigo pouco despois de mediados dos anos 60 e formou parte, case de inmediato, da dirección do PC e PCG, onde se fixo cargo da responsabilidade do aparelho de Propaganda do Partido e é a partir dese momento cando o PCG ten unha actividade principalísima na “axitación e propaganda” que non deixaría de ser sempre hexemónica e referencial na cidade olívica. Canto a el, pode dicirse que a imensa maioría da propaganda (90 por cento dos pasquíns e octavelas) que se distribuían naquela na Comarca obreira de Vigo (desde o PCG e as Comisións Obreiras) eran da súa responsabilidade (escritas por el).

Como di el, o movemento folguístico de Vigo, a folga ou greve xeral de Vigo, “fíxoa posibel o principio leninista de que os Comités das empresas eran Correa de transmisión do PC”.
Como adianto do seu trabalho déixovos esta breve pasaxe que nos pasou de palabra e por escrito en dous momentos:

- “Eu imprimía as octavelas nos clichés que se enviaban á multicopista oculta na casa do camarada Figueroa en Beade/Vigo. De alí saían as octavelas que chegaban aos Comités das empresas de toda a Comarca de Vigo”.
- "Non todos os miembros da dirección do Comité Local do PCG votaron a favor da folga xeral de setembro do 72, C. B. votou en contra".
- "Despois do golpe represivo, C. N. foi a Francia e eu fiquei de secretario do Partido".
- "No ano 74 membros do Comité Ejecutivo do PCG viaxamos a Francia para ter una reunión co Comité Executivo do PCE e puiden comprobar que S. Álvarez era un peón de Santiago Carrillo que defendía a chamada “reconciliación nacional”, que nunca compartín".

Urbano Maneiro, o obreiro que fixo o 90% das octavelas e pasquíns do PCG a partir de 1968 até bastante despois do 72 (a última que confeccionou e difundiu foi despois de abril de 1974 sobre a Revolución de Abril portuguesa) e foi cando algún outro dirixente daquel PC "eurocarrillista" lhe fixo saber que a dirección do seu PC non recomendaba apoiar ao PCP, cando decidiu tomarse un tempo de distanciamento daquilo que considerou inadmisíbel.

Até aquí este adianto, un primeiro resumo de quen foi e é o lúcido pensador e intrépido dirixente nas máis difíceis situacións de ameaza reaccionaria, o camarada inconformista e íntegro que nunca casou coas medias verdades e co oportunismo.

Eu conhecín ao camarada en 1984 cando despois de nacermos como PC. (“pecepunto”) erguemos o PCPG e el foi tamén dirixente noso en Vigo durante un tempo, até finais dos anos 80.

Aínda hai obreiros destacados das lutas obreiras de Vigo que se refiren a el como o “profesor Maneiro”, o profesor de marxismo no Brasil e despois en Vigo. Talvez por iso é que pensan que o foi na realidade. El que foi torneiro e despois "comercial" (un trabalho liberal que lhe permitiu dispor dalgún tempo libre para o seu activismo). Para amigos e camaradas referenciais e históricos do movemento obreiro é un mestre, pra min tamén.

Nunha segunda parte ampliaremos máis a información sobre o noso pasado e o pensamento e obra do camarada. É preciso esclarecer, aprender e difundir, e considero que non se pode continuar esquecendo.

“As nosas clases dominantes procuraron sempre que os trabalhadores non tenhan historia, non tenhan doutrina, non tenhan herois nin mártires. Cada luta debe empezar de novo, afastada das lutas anteriores. A experiencia colectiva pérdese, as leccions esquécense. A historia aparece así como propiedade privada cuxos donos son os donos de todas as cousas”.
[Rodolfo Walsh. 1969]. 
 
*Foi publicado o 9 de outubro de 2022.
por Xosé Collazo Castro

O hara-kiri económico da Europa

 O hara-kiri económico da Europa

 
 
 
Prabhat Patnaik [*]
- Imagem: Von der Leyden.

A cessação do fornecimento de gás natural da Rússia à Europa em retaliação às sanções ocidentais impostas à Rússia por causa da guerra da Ucrânia, está a ameaçar a Europa não só com um Inverno com aquecimento inadequado que irá ter um grande impacto em termos de vidas entre as pessoas pobres, mas também com encerramentos de empresas em grande escala. Tais encerramentos aumentariam a taxa de desemprego e aumentariam significativamente a pobreza e a miséria entre os trabalhadores.

Não é apenas o efeito imediato sobre a Europa que ameaça ser gravemente adverso. O capital já começou a deslocalizar-se da Europa para os Estados Unidos, uma tendência que inevitavelmente ganhará ímpeto, de modo que o crescimento a longo prazo e, consequentemente, as perspetivas de emprego naquele continente serão também afetadas. Em suma, a Europa está a entrar num período de graves dificuldades económicas que são da sua própria autoria; está a cometer hara-kiri económico no processo de afirmar a sua lealdade aos EUA na guerra da Ucrânia. Oscar LaFontaine, o antigo ministro do SPD na Alemanha e fundador do partido de esquerda Die Linke, agora retirado da política ativa, chamou à Alemanha "um vassalo americano na guerra da Ucrânia" (The Delphi Initiative, 17/Setembro/2022); ele está indubitavelmente certo.

A opinião pública europeia, como era previsível, está a ser alimentada com a ideia de que Vladimir Putin é responsável por estas desgraças europeias. Mas mesmo antes de Putin decidir encerrar o gasoduto Nord Stream-1 que traz o gás russo para a Europa, líderes europeus falavam quase diariamente acerca do boicote ao gás russo. Putin pode portanto dizer que efetuou aquilo que os líderes europeus queriam. Além disso, esperar que a Rússia se mantivesse a fornecer gás à Europa porque a Europa dele necessitava (porque o gás estava originalmente isento do âmbito das sanções), enquanto ela própria sofria o impacto das demais sanções, é análogo a fazer a exigência absurda de que a Rússia deveria oferecer a outra face quando esbofeteada numa delas. Aqueles que unilateralmente impõem sanções sobre outros deveriam estar preparados para a retaliação. De facto, o país que recebe sanções tem o direito de retaliar e aqueles que impõem sanções deveriam estar preparados para tal retaliação.

Mas a seguir seria argumentado que a culpabilidade de Putin se situa a um nível mais fundamental, nomeadamente pela interferência na liberdade da Ucrânia para decidir se quer aderir à NATO. Qualquer país, assim diz o argumento, deveria ter a liberdade de aderir a qualquer acordo e nenhum outro país tem o direito de impedir que o faça. Mas mesmo que nos esqueçamos das garantias ocidentais a Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética, de que a NATO não seria expandida para leste; mesmo que nos esqueçamos do derrube, patrocinado pelos americanos, de um governo popularmente eleito na Ucrânia, em 2014, que havia desejado relações amistosas com a Rússia; mesmo que nos esqueçamos do facto de que o subsequente governo recém-instalado na Ucrânia, escolhido a dedo pela clique americana Neo-Con, esteve a travar uma guerra contra a região de Donbass, de maioria russa, que ceifou 14.000 vidas antes da intervenção militar russa; e mesmo que esqueçamos o facto de que os EUA têm 800 bases militares em 80 países em todo o mundo, cujo único objetivo é perpetuar a hegemonia americana; mesmo que esqueçamos todos estes factos e olhemos simplesmente para a questão da liberdade de um país aderir a qualquer acordo e instalar quaisquer armas no seu próprio solo, os quais as potências ocidentais lideradas pelos EUA estão agora a enfatizar, isto só levanta a questão: então porque é que os EUA empurraram o mundo para a beira de uma guerra nuclear por terem negado essa mesma liberdade a Cuba durante a crise dos mísseis de 1962?

A BELIGERÂNCIA EUROPEIA TERÁ CONSEQUÊNCIAS NEFASTAS

A beligerância europeia em relação à Rússia, seguindo a liderança americana, não terá só consequências económicas prejudiciais; a sua repercussão política será desastrosa: empurrará a Europa não só para a Direita, mas também para perto do fascismo. Os imensos fardos que imporá à classe trabalhadora são reconhecidos por todos e também o facto de que a classe trabalhadora aumentar a sua resistência contra estes fardos. Mas as formações políticas "liberais" não estão preocupadas com estes fardos, cujo lado negativo são os lucros maciços que estão a ser feitos pelas companhias petrolíferas que aumentaram as suas margens de lucro aproveitando-se da cessação do fornecimento de gás russo. (Do mesmo modo, o lado negativo dos impostos que estão a ser cobrados ao povo americano para financiar os fornecimentos militares dos EUA à Ucrânia para prolongar a guerra são os lucros maciços que estão a ser ganhos pelos fabricantes de armamento). O que é lastimável é que mesmo sectores da esquerda europeia estão dispostos a endossar estas ações beligerantes dos seus governos.

Vários grupos fascistas estão a fazer um grande barulho sobre o desastre que se aproxima e a sua produção é utilizada por muitos grupos de esquerda como argumento para não tomarem qualquer iniciativa contra estes movimentos que prejudicam a classe trabalhadora (pois então seriam vistos como estando a posicionar-se ao lado dos fascistas). Na Alemanha, por exemplo, é a AfD, o grupo fascista, que protesta contra as ações do governo. No entanto, o ruído fascista, dado o implacável oportunismo destes grupos, na realidade pouco significa. Se eles chegarem ao poder, farão uma completa meia volta e até agirão contra os seus próprios apoiantes que continuarem a levantar os seus velhos slogans. Mas a sua chegada ao poder com base nestes slogans é precisamente o perigo. Espera-se que a Itália eleja um governo de extrema-direita, no qual os fascistas descendentes do partido de Mussolini serão uma parte importante, nas eleições que se realizarão a 25 de Setembro. Mas o presságio é que a ascensão do fascismo será mais geral na Europa, propagada por vários países, incluindo, assustadoramente, até a Alemanha.

É este perigo que Sahra Wagenknecht, líder da Die Linke e sua antiga co-presidente, tinha em mente quando pediu ao seu partido que organizasse protestos sociais contra o governo, embora a Direita também esteja a fazê-lo. Como disse ela, "Qualquer pessoa que desista de posições corretas e populares só porque algumas delas são também representadas pela AfD já perdeu o combate antes mesmo de ele ter começado" (MR Online, 18/Setembro/2022).

A política anglo-americana sempre foi manter a Europa, especialmente a Alemanha, longe da Rússia e atual safra de políticos europeus assimilou completamente esta política, ao contrário de muitos dos seus antecessores. Charles De Gaulle, por exemplo, não permitiu uma base da NATO sobre o solo francês pois pensava que isto afastaria para longe das mãos francesas a decisão sobre lançar ou não uma guerra. O desejo de ter uma posição independente em relação aos americanos e de promover a paz na Europa levou Willy Brandt, quando foi chanceler da Alemanha, a abrir-se para a Europa Oriental no que era chamado Ostpolitik.

A falta de independência da safra atual de líderes europeus tem sido explicada de várias maneiras. Enquanto alguns atribuem-na à absoluta mediocridade destes líderes, outros vêem a estreita ligação entre eles e as corporações envolvidas em atividades que beneficiam diretamente da guerra, tais como a fabricação de armamento, incluindo mesmo corporações americanas. (O líder da CDU na Alemanha, por exemplo, que é hoje o maior partido da oposição e ao qual pertenceu a ex-chanceler Angela Merkel, Frederick Merz, é um antigo empregado da BlackRock, o gigante financeiro americano). Mas seja qual for a razão, estamos a testemunhar a uma situação que faz lembrar a que prevalecia na Europa na véspera da Primeira Guerra Mundial: governos completamente isolados do povo comum tinham pedido às pessoas, então como agora, que fizessem sacrifícios que não têm qualquer razão de ser do seu ponto de vista.

É o desejo de manter um mundo unipolar que explica a confrontação ocidental inspirada pelos Neo-Con com a Rússia e que impede uma solução negociada para o conflito da Rússia com a Ucrânia. O acordo de Minsk apoiado pela França e pela Alemanha havia proporcionado a base para tal solução; mas foi torpedeado pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. Muitos, inclusive Oscar LaFontaine, acreditam que os acordos de Minsk ainda podem fornecer a base para uma solução negociada. Um cessar-fogo, seguido de negociações de acordo com aquelas linhas ainda pode evitar um desastre. Mas os EUA não deixaram de sonhar com uma mudança de regime na Rússia: se a guerra se arrastar, espera que haja uma revolta interna contra Putin dentro do seu próprio círculo (com alguma instigação sem dúvida "de fora"). Quanto mais cedo a Europa tomar uma posição independente dos EUA e trabalhar para um acordo negociado, melhor para todos os interessados.

25/Setembro/2022
[*] Economista, indiano, ver Wikipedia
O original encontra-se em peoplesdemocracy.in/2022/0925_pd/europe’s-economic-hara-kiri
Este artigo encontra-se em resistir.info
Ver menos